Latest Entries »

Kertas kerja ini membincangkan tentang dialek Bintong yang dituturkan oleh penutur natif  Negeri Perlis. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji lima aspek bahasa yang meliputi bidang-bidang yang terdapat dalam linguistik iaitu bidang fonologi yang merupakan bidang mengkaji bunyi bahasa, bidang morfologi yang mengkaji pembentukan kata, bidang sintaksis yang mengkaji pembentukan ayat, bidang semantik yang mengkaji makna seterusnya bidang pragmatik oleh seseorang penutur. Melalui dialek yang dikaji, pengkaji akan menjadikan bahasa standard sebagai penanda aras dalam membuat kajian ini.

Advertisements

RESPONDEN 5

RESPONDEN 5

Berdasarkan soal selidik yag telah dijawab oleh responden,didapati bahawa responden lebih terarah kepada personaliti berfikiran terbuka dan tidak mempunyai persamaan dengan tanggapan saya iaitu Ekstrovet.Hal ini demikian kerana,daripada 9 item soalan yang telah dijawab,6 daripadanya telah dijawab dengan jawapan yang mewakili personaliti berikiran terbuka,2 item untuk berhemah tinggi dan 1 item untuk menyenangkan perasaan.

RAKAN RESPONDEN 5

Berdasarkan soal selidik yang telah dijawab oleh rakan responden pula,beliau telah beranggapan bahawa responden merupakan seorang yang menyenangkan perasaan.Hal ini kerana,daripada 9 item soalan yang telah dijawab,5 item daripadanya telah dijawab dengan jawapan yang mewakili personaliti menyenangkan perasaan,2 item soalan untuk personaliti berhemah,1 untuk ekstrovert dan 1 berfikiran terbuka.

RUMUSAN

Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat persamaan antara data yang telah saya perolehi daripada laman sosial responden,dan analisis soal selidik yang telah dijawab oleh responden iaitu responden lebih terarah kepada personaliti berfikiran terbuka begitu juga terdapat perbezaan dengan hasil soal selidik yang telah dibuat oleh rakan responden iaitu beliau beranggapan bahawa responden merupakan seorang yang menyenangkan perasaan.

RESPONDEN 4

Berdasarkan hasil soal selidik yang telah dijawab oleh responden mendapati bahawa responden lebih terarah kepada personaliti neurotik iaitu berbeza dengan tanggapan saya bahawa beliau merupakan berhemah.Hal ini demikian  kerana,daripada 9 item soalan yang telah dijawab didapati bahawa 4 daripadanya menunjukkan bahawa beliau berpesonaliti neurotik,2 item untuk berfikiran terbuka,2 item untuk ekstrovert dan 1 item bagi menyenangkan perasaan.

RAKAN RESPONDEN 4

Berdasarkan hasil soal selidik yang telah dijawab oleh rakan responden,pendapat beliau mempunyai persamaan dengan tanggapan saya yang mengatakan  bahawa responden merupakan seorang yang berpesonaliti berhemah.Hal ini demikian kerana,daripada 9 item soalan yang telah dijawab,didapati 5 daripadanya menunjukkan bahawa rakan responden menganggap bahawa responden berpesonaliti berhemah,2 untuk personaliti berfikiran terbuka,1 untuk menyenangkan perasaan dan 1 untuk ekstrovert.

RUMUSAN

Berdasarkan data mentah yang telah saya dapati mengenai bahasa yang digunakan oleh responden dalam laman sosial facebook,soal selidik yang telah dijawab oleh responden dan rakan responden,didapati bahawa terdapat perbezaan tanggapan saya dan rakannya terhadap jawapan ang diberikan oleh beliau iaitu responden lebih terarah kepada personaliti berhemah tinggi.

RESPONDEN 3

RESPONDEN 3

Berdasarkan analisis daripada survey monkey yang telah dijawab oleh responden mendapati bahawa responden merupakan seorang yang menyenangkan perasaan.Hal ini kerana,berdasarkan 9 item soalan yang telah dijawab,didapati 5 item telah dijawab dengan jawapan yang mewakili domain menyenangkan perasaan,2 item berfikiran terbuka,1 item ekstrovert,dan 1 item berhemah tinggi.

RAKAN RESPONDEN 3

Berdasarkan analisis daripada survey monkey yang telah dijawab oleh rakan responden juga mendapati bahawa responden seorang yang berpesonaliti menyenangkan perasaan.Hal ini demikian kerana,berdasarkan 9 item yang telah dijawab, 6 daripadanya telah dijawab dengan jawapan yang mewakili domain menyenangkan perasaan,1 item ekstrovert,1 item berhemah tinggi dan 1 item berfikiran terbuka.

RUMUSAN

Berdasarkan dapatan kajian hasil daripada pemerhatian responden terhadap bahasa yang digunakan dalam laman sosial facebook,analisis daripada jawapan survey monkey yang telah dijawab oleh responden dan rakan responden telah menunjukkan persamaan iaitu hasil tersebut menunjukkan bahawa responden lebih terarah kepada personaliti menyenangkan perasaan.Di sini dapat saya rumuskan bahawa status responden telah mencerminkan personaliti responden itu sendiri.

RESPONDEN 2

Menurut soal selidik yang telah dijawab oleh responden didapati bahawa responden lebih terarah kepada personaliti berfikiran terbuka.Hal ini kerana,berdasarkan 9 item soalan yang telah dijawab,5 soalan daripadanya telah menunjukkan responden mempunyai fikiran terbuka,2 soalan untuk menyenangkan perasaan,1 soalan untuk ekstrovert dan 1 daripadanya menunjukkan beliau seorang yang berhemah tinggi.

RAKAN RESPONDEN 2

Menurut hasil soal selidik yang telah dijawab oleh rakan responden juga menunjukkan bahawa responden merupakan seorang yang berfikiran terbuka.Hal ini kerana,berdasarkan 9 item soalan yang yang telah djawab olehnya,5  daripadanya menunjukkan berfikiran terbuka,2 soalan menunjukkan ekstrovert,dan 2 soalan lagi menunjukkan neurotik.

RUMUSAN

Berdasarkan data mentah yang telah saya perolehi di laman sosial facebook,analisis daripada survey monkey yang telah dijawab oleh responden dan rakan responden didapati  terdapat persamaan antara pendapat saya dan rakan responden serta rakan responden.Hal ni kerana,berdasarkan pemerhatian dan dapatan kajian saya terhadap responden melalui laman sosial facebook didapati bahawa responden merupakan seorang yang berfikiran terbuka,begitu juga dengan hasil daripada analisis survey monkey yang telah dijawab oleh rakan responden juga mendapati bahawa responden lebih cenderung kepada personaliti berfikiran terbuka.

Perisian survey monkey ini merupakan salah satu perisian yang digunakan untuk melengkapkan hasil kajian ini.Sebanyak 10 item soalan boleh dimasukkan dalam perisian ini.Namun,perisian ini tidak mengehadkan jumlah soalan tetapi item soalan yang melebihi 10 memerlukan kos.Untuk melengkapkan kajian mengenai bahasa dan personaliti pengguna facebook ini,perisian ini telah digunakan dan sebanyak 9 item soalan tidak termasuk nama responden telah dimasukkan.Hal ini dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan.Oleh itu,saya telah menggunakan perisian ini dan telah membuat item soalan dan jawapannya berdasarkan 5 domain personaliti yang telah rujukan dalam kajian ini.

Link Survey Monkey untuk Responden:

http://www.surveymonkey.com/s/BV2XK3W

Link Survey Monkey untuk Rakan Responden

http://www.surveymonkey.com/s/BY3PMJL

RESPONDEN 1

Menurut hasil daripada soal selidik yang telah dibuat oleh responden ini,beliau telah menunjukkan bahawa beliau lebih terarah kepada domain Neurotik.Hal ini demikian kerana, daripada 9 item soalan yang telah djawab,4 soalan daripadanya telah dijawab dengan jawapan yang mewakili domain Neurotik,2 item dari domain Berhemah dan 2 item dari domain Berfikiran Terbuka.

RAKAN RESPONDEN 1

Menurut rakan responden yang juga telah diberi soalan survey monkey,beliau telah menyatakan bahawa responden merupakan seorang yang Neurotik.Hal ini demikian kerana, daripada 9 item soalan yang telah dijawab menunjukkan bahawa responden merupakan seorang yang Berhemah. Hal ini dilihat apabila rakan responden telah menjawab 4 soalan dengan jawapan yang menunjukkan responden merupakan seorang yang Berhemah, 2 daripadanya menunjukkan ekstrovert,2 daripada domain menyenangkan perasaan dan 1 menunjukkan berfikiran terbuka.

RUMUSAN

Berdasarkan data yang diambil daripada facebook,hasil survey monkey yang telah dijawab oleh responden dan rakan responden,saya mendapati bahawa terdapat persamaan antara pendapat saya,analisis soalan yang telah dijawab oleh responden itu sendiri.Hal ini kerana,menurut data yang telah saya diperolehi melalui laman sosial facebook,saya telah beranggapan bahawa responden ini merupakan seorang yang Neurotik dan hasil daripada jawapan yang telah dijawab oleh beliau melalui survey monkey mendapati bahawa responden terarah kepada personaliti  Neurotik manakala hasil daripada survey monkey yang telah dibuat oleh rakannya pula mendapati bahawa responden saya merupakan seorang yang berhemah.Oleh itu,dapat saya simpulkan di sini bahawa status atau bahasa yang digunakan oleh responden dapat menggambarkan personaliti resonden itu yang sebenarnya dengan tanggapan sendiri.

Tugasan B

Tugasan B: Mentukan kekerapan, cara dan maksud frasa dalam konteks ucapan

Tugasan seterusnya pula,kumpulan saya telah diberikan tugas untuk menganalisa frasa” Let freedom ring” dalam ucapan Martin Luther King ini.Setelah dianalisa sepenuhnya dengan menggunakan perisian AntConc,saya mendapati bahawa frasa ini telah diulang sebanyak 10 kali. ini adalah antara yang Berikut merupakan hasil kajian saya.

Gambar perisian Antconc yang menunjukkan perkataan” let freedom ring ” diulang sebanyak 10 kali.

Disini saya juga melampirkan teks penuh bersama analisa saya yang menunjukkan ayat “let freedom ring” dalam ucapannya.

And if America is to be a great nation, this must become true.

And so let freedom ring from the prodigious hilltopsof New Hampsh

FRASA
And if America is to be a great nation, this must become true.And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire.

HURAIAN
Penggunaan “Let Freedom Ring” dalam frasa ini adalah untuk menjadikan impian untuk Amerika menjadi sebuah Negara yang bertamadun menjadi benar serta kebebasan tersebut perlu melingkupi dari setiap puncak – puncak bukit yang terdapat di tanah tersebut.

Let freedom ring from the mighty mountains of New York.

FRASA
Let freedom ring from the mighty mountains of New York.
HURAIAN


Dalam frasa ini penulis mahukan kebebasan daripada belenggu kehambaan dalam kalangan rakyat yang terdapat di kawasan Gunung Perkasa New York.

Let freedom ring from the heightening Allegheniesof Pennsylvania.

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado!
FRASA
Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado!
HURAIAN
Penulis juga menginginkan supaya kebebasan diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Rockies of Colorado yang diliputi salji supaya Amerika dapat meenjadi ebuah Negara yang besar dan berpengaruh.

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!
FRASA
Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!

HURAIAN

Penulis menggunakan frasa tersebut bagi menerangkan bahawa kebebasan perlu diberikan termasuk di kawasan cerun-cerun lurah California.

But not only that: Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!
FRASA
But not only that: Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!
HURAIAN
Beliau juga menyatakan bahawa kebebasan bukan sahaja dilaksanakan di satu tempat sahaja tetapi di Stone Mountain di Georgia.

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!
FRASA
Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!
HURAIAN
Penulis juga menyatakan bahawa kebebasan perlu dilihat dari pergunungan Tennessee.

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.
FRASA

Let freedom ring from molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.

HURAIAN
Beliau juga menegaskan lagi bahawa kebebasan perlu dilihat dari setiap aspek.

Disini kita dapat lihat bahawa frasa “let freedom ring” diulang-ulang sebanyak 10 kali diawal ayat.hal ini kerana martin luther ingin menekankan bahawa beliau ingin meluaskan kebebasan itu di semua tempat yang dinyatakan iaitu tempat orang kulit hitam tinggal.
beliau menyeru kepada semua orang yang berkulit hitam yang berada di setiap pelusuk negara Amerika supaya bersatu dan bebas daripada kehambaan

Tugasan A:  Mencari 10 perkataan yang paling kerap di dalam teks

Berdasarkan penggunaan perisian  AntConc, saya dapati terdapat 10 perkataan yang paling kerap digunakan dalam teks yang bertajuk “I Have A Dream” oleh  Martin Luther King Jr. D.

 

LANGKAH 1: Simpan data ( teks ucapan) dalam Notepad

LANGKAH 2: Buka perisian AntConc

 

LANGKAH 3: Klik open file

 

LANGKAH 4: Pilih data yang telah disimpan

 

 

LANGKAH 5: Pilih “word list” dan klik “start” untuk mendapatkan kekerapan perkataan.

 

Berikut merupakan 10 perkataan yang kerap digunakan dan merupakan salinan bagi keputusan yang diperolehi :

1) the = 100 kali
2) of = 99 kali
3) to = 60 kali
4) and = 40 kali
5) a = 38 kali
6) be = 32 kali
7) will = 27 kali
8) that = 24 kali
9) is = 23 kali
10) we = 21 kali

Concordance Exercise

Instruction:
Form a group of 4 students. Use AntConc application software to perform the task. Copy the speech text to notepad. In notepad, name the file: ihad.txt. Open AntConc application software. In AntConc, open the ihad.txt file.

A. Word List
Instruction:
– Click the Word List button
– Find ten most frequent words in the text.
– Report your findings in your own blog.

B. Concordance
Instruction:
– Click the Concordance button
– Type the phrase in the Search Term box.
– Determine the frequency, the manner and the meaning of the phrase in the speech context
– Report your findings in your own blog.

List of Phrase. Each group is assign to choose one of the phrase given below:
01. I have a dream
02. one hundred years
03. we refuse
04. satisfied
05. Now is the time
06. With this faith
07. go back
08. this will be the day
09. free at last
10. Let freedom ring

I Have A Dream – Martin Luther King Jr.
As pronounced to the march on Washington, DC, 28 August 1963.

I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. And so we’ve come here today to dramatize a shameful condition.

In a sense we’ve come to our nation’s capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory noteto which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the “unalienable Rights” of “Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

It is obvious today that America has defaulted on this promissory note, insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring thissacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked “insufficient funds.” But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so, we’ve come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of Now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take thetranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real thepromises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to thesolid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God’s children.

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. Thissweltering summer of the Negro’s legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.

But there is something that I must say to my people, who stand on thewarm threshold which leads into the palace of justice: In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.

We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom isinextricably bound to our freedom.We cannot walk alone.

And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, “When will you be satisfied?” We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with thefatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. *We cannot be satisfied as long as the negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of their dignity by a sign stating: “For Whites Only.”* We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until “justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.”

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you have come from areas where your quest — quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive.

Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair.

I say to you today, my friends. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow,

I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a statesweltering with the heat of injusticesweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.

And this will be the day — this will be the day when all of God’s children will be able to sing with new meaning:My country ’tis of theesweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the Pilgrim’s pride. From every mountainside, let freedom ring!

And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from theheightening Alleghenies of Pennsylvania.

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado!

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California!

But not only that: Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual: Free at last! Free at last!

Thank God Almighty, we are free at last!